Algemene reparatievoorwaarden

1.     Bij de reparatie wordt uitgegaan van de klachten die door de klant zijn opgegeven. Indien geen duidelijke klachten zijn opgegeven, worden de door de monteur geconstateerde gebreken/fouten hersteld.

 

2.   De reparatieprijs wordt vastgesteld op basis van de onderzoekskosten, de arbeidsperiode, de eventueel te gebruiken materialen (onderdelen) en indien nodig de ophaal – en bezorgkosten, eventuele verzend- en/of administratiekosten. Dit alles is inclusief BTW. Er kunnen geen andere kosten in rekening gebracht worden. De reparatie, c.q. onderzoekskosten dienen direct, contant of per pin, aan de monteur te worden betaald.

 

3.   Op verzoek van klant geeft de monteur een prijsopgave (eventueel schriftelijk bij gebrachte of meegenomen apparaten)

 

a.       Als bij onderzoek blijkt dat het bedrag van de reparatie hoger zal zijn dan de prijsopgave, dan wordt aan de klant gevraagd of hij/zij het apparaat voor een hogere prijs wil laten repareren. In elk geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Bij schriftelijke prijsopgave is ook een schriftelijke bevestiging van klant noodzakelijk om tot reparatie over te gaan.

 

b.       De klant kan eventueel van verdere dienstverlening door de reparateur afzien en eventueel gedemonteerde apparaten worden in overleg met klant gedeeltelijk of geheel weer gemonteerd. De klant betaalt dan alleen de onderzoekskosten (Inclusief BTW, eventuele administratiekosten en ophaal – en bezorgkosten)

 

c.       Indien voor reparatie onderdelen door derden geleverd moeten worden, zal de reparateur de klant te allen tijde informeren over de voorspelde levertijd en de kosten.

 

4.     Indien daarover niets anders is afgesproken, wordt er bij reparatie uitsluitend gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen, of wanneer dit met de klant is besproken, ruilonderdelen.

 

5.     Een reparatie zal op een zodanige wijze worden uitgevoerd, dat het apparaat weer volledig aan de wettelijke veiligheidsvoorschriften voldoet. Indien dit niet mogelijk is zal de monteur dit aan de klant meedelen en het apparaat niet repareren en afkeuren voor verder gebruik.

 

6.     De reparateur is aansprakelijk voor diefstal, verlies en uiterlijk zichtbare schade aan de apparaten welke worden meegenomen voor reparatie, alsmede voor verlies van toebehoren en accessoires.

 

7.     Na reparatie ontvangt de klant een reparatierapport inhoudende een korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden en de vervangen onderdelen.

 

8.     De reparateur geeft na een voltooide reparatie een garantie van drie maanden op de uitgevoerde reparatie en de daarbij gebruikte onderdelen (tenzij anders vermeld op de bon). Deze garantie gaat in na betaling van de uitgevoerde reparatie. Op schoonmaak – c.q. onderhoudsbeurten alsmede op reparaties, verricht aan apparaten met bliksem -, water -, of vochtschade wordt geen garantie gegeven, tenzij op de reparatiebon expliciet anders is vermeld.

 

9.     Bij opnieuw optreden van hetzelfde gebrek binnen de garantietermijn, zal de reparateur een prijsopgave doen van deze nieuwe reparatie.

 

a.       Bij dezelfde oorzaak van de klacht worden alleen de onderdelen die bij de voorgaande reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht.

 

b.       Besluit de klant af te zien van opnieuw repareren, dan wordt alleen een restitutie gedaan van de in de eerste reparatie vervangen onderdelen (inclusief BTW). Hiermede worden deze onderdelen weer eigendom van de reparateur en zullen dan weer uit het apparaat worden verwijderd.

 

c.       Indien blijkt dat de oorzaak van de klacht een andere is dan die bij de voorgaande reparatie, dan worden de kosten van de nieuwe reparatie aan de klant berekend, uitgezonderd de voorrijdkosten.

 

d.       Na een hernieuwde reparatie begint in de artikel 8 genoemde garantietermijn opnieuw te lopen.

 

10.  Na onderzoek c.q.  reparatie van het aangemelde apparaat, dient de klant de rekening direct aan de monteur te voldoen.

 

11.  Bij betaling via factuur wordt € 5,00 aan administratiekosten in rekening gebracht